English |  עברית

 

 

תפקוד אוכלוסיה בוגרת הנאמנה לשיטת מחשבת הגוף

איריס פרדקין - מורה מוסמכת לשיטת מחשבת הגוף, כתבה בשנת 2012 עבודה אקדמאית, אודות שיטת מחשבת הגוף והשפעתה על הקוגניציה, הרגש וההערכה העצמית בגיל זקנה. עבודה זו זיכתה אותה בתואר שלישי.  תקציר העבודה לפניכם:
 
השפעת הפעילות הקבוצתית בשיטת מחשבת הגוף על התפקוד של האוכלוסייה הבוגרת
תקציר
מטרתו העיקרית של המחקר הייתה לבדוק את השפעת הפעילות הקבוצתית בשיטת מחשבת הגוף על התפקוד של האוכלוסייה הבוגרת.
נבדקו שלושה פרמטרים של תפקוד: תפקוד נפשי, קוגניטיבי והערכה עצמית הקשורה לבריאות.
 
שיטת המחקר שנבחרה היא כמותית, שילוב של שלושה שאלונים:
שאלון להערכת איכות חיים הקשורה לבריאות(SF36) אשר כלל שמונה ממדים: Physical Functioning Role Physical, Body Pain, General Health, Vitality, Social Functioning,  Role Emotion, Mental Health, Changes in health.
שאלון הרגשות, שאלון מצב רוח – (POMS-H) הכולל  שישה ממדים: Vigor, fatigue, Tension, Depress, Anger.
מבחן מהירות חשיבה  Trail Making Test (TMT) Parts A & B.
 
השתתפו במחקר שלוש קבוצות נחקרים נשים וגברים בני שבעים ומעלה:
קבוצה ראשונה השתתפה במהלך עשר שנים ויותר בשיעורי מחשבת הגוף פעמים בשבוע,
קבוצה שנייה של הנחקרים עבדה בחדר כושר כעשר שנים לפחות,
וקבוצה שלישית של אנשים שאינם מתעמלים כלל, אך מגיעים למועדון הבריאות באופן סדיר.
 
תוצאות המחקר מאששות את השערות המחקר ומלמדות כי פעילות גופנית משפרת את תפקודו הנפשי של הקשיש, מעלה את הערכתו העצמית ומשפרת את תפקודו הקוגניטיבי.
הקשישים שבקבוצת מחשבת הגוף הפיקו תוצאות טובות אף יותר ממתעמלי חדר הכושר בכל הקשור בתפקוד הרגשי והקוגניטיבי ובכל הקשור להערכה עצמית.
תוצאות שתי הקבוצות הללו הראו ציוני מתחלפים.
מתעמלי מחשבת הגוף וחדר הכושר הראו ממצאים דומים בתפקוד הפיסי, בחיוניות ובתפקוד הרגשי, אך מתעמלי מחשבת הגוף דיווחו על בריאות כללית טובה יותר ופחות כאב ממתעמלי חדר הכושר.
 
אנו למדים כי שיטת מחשבת הגוף הכוללת פעילות גופנית, חברתית וקוגניטיבית אכן הראתה את הציונים הגבוהים ביותר כפי ששוער.