English |  עברית

 

 

מבחר עבודות לעיון

לקראת תום שנה שניה של קורס המורים מתבקשים התלמידים להגיש עבודה
על נושא שבחרו בתחילת הקורס תוך התייעצות עם יוספה מיכאלי. 
במהלך הקורס התלמידים מפתחים את גישתם הראשונית לנושא תוך תהליך
ההיכרות, ההבנה וההפנמה של עקרונות שיטת מחשבת הגוף.
 
בלינקים הבאים ניתן לעיין במבחר עבודות:
 
האנך המהלך - עבודה בנושא הליכה בראי מחשבת הגוף.
הליכה היא פעולה יומיומית שגורה וגם אחד מסוגי הספורט הנפוצים בטווח גילאים רחב.
יציבה נכונה היא ערך קריטי והיא ערך שניתן לישם אותו בכל רגע נתון בישיבה, עמידה, תנועה, שכיבה והליכה.
איך נכון להציב את גופנו באופן פעיל בעת פעולת ההליכה בדרך שתגן, תשפר ותתרום לבריאות המערכות הביו-מוטוריות שלנו?